cs:projects

CLONETS

TiFOON

GN4-3

DOBI - Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur

 • od 2015

Vláknová infrastruktura je naprosto esenciální pro většinu přenosů informace na větší vzdálenosti. Vláknová infrastruktura je ale velmi často ohrožována, jak při stavebních pracích (např. nekázní, chybami), ale také krádežemi vedení. Vlákna samotná lze ale použít přímo tak, že se stávají distribuovaným senzorem. Při vhodných konfiguracích mohou vlákna sloužit stále k primárnímu účelu, tedy k přenosu dat a není nutné vyhrazovat zvláštní vlákna pro snímání anomálií.

Účastníci

 • Vysoké učení technické v Brně
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • CESNET

GLIF - Global Lambda Integrated Facility

GLIF je mezinárodní konzorcium, které prosazuje nové přístupy v oblasti tzv. lambda síťování. GLIF poskytuje lambda spojení v mezinárodním měřítku jako integrované prostředí pro podporu datově náročných vědeckých výzkumů a podporuje middleware pro lambda síťování. Sdružuje některé ze světových vynikajících síťových pracovníků, kteří společně pracují aby rozvíjeli mezinárodní infrastrukturu tím, že zajišťují vhodné zařízení, požadavky na konektivitu a nezbytné technické funkce a služby.

Účastníky GLIF jsou národní sítě výzkumu a vzdělávání (NREN), konzorcia a instituce pracující s lambda službami.

Sdružení CESNET je s aktivitami GLIF spojeno od začátků v roce 2001.


Následují projekty ukončené.


COMPLETE (Communication Platform for Tenders of Novels Transport Networks)

 • od 2015/01 – ukončeno; úspěšně obhájen bez jediné námitky

Projekt si klade za cíl zefektivnit výběrová řízení NREN v oblasti pokročilých optických zařízení a to prostřednictvím přímé interakce s vendory. Hlavním přínosem projektu je dostupnost nových síťových technologií pro vybrané partnery dříve než pro veřejnost či jiné hráče na trhu. Toho je docíleno především precizním definování požadavků nejen na technologie, ale také na následně poskytované služby.

EPCOM II – Soubor prvků pro fotonickou komunikaci

 • od 2015/O1 – 2018

Cílem projektu je realizovat sadu optických a elektronických prvků, které umožní provoz fotonické služby na vláknových a bezdrátových komunikačních spojích s vysokým stupněm kompenzace dopravního zpoždění přenášené informace. Mezi tyto prvky budou patřit fotonický bezdrátový spoj, fotonická jednotka kompenzace dopravního zpoždění a jednotka pro vyhodnocení dopravního zpoždění na fotonickém spoji. V rámci tohoto projektu budou uvedené prvky zapojeny do dvou pilotních realizací fotonického spoje, kde bude demonstrován přenos se stabilním dopravním zpožděním jak po optických vláknech, tak i přes bezdrátový spoj.

XIFI (eXperimental Infrastructures for Future Internet)

 • 2014/4 – 2015/9
 • Programme: FP7-ICT EU

Cílem bylo vybudovat celoevropskou infrastrukturu založenou na principu IaaS (Infrastructere as a Service). Jednalo se o hlavní experimentální platformu FIWARE Lab pro testování výstupů řadících se pod pojem Future Internet. Propojení uzlů rozmístěných v celé Evropě zajišťovalo sdružení GÉANT.

GN3 - Multi-Gigabit European Research and Education Network and Associated Services

 • od 2009/04 – ukončen

Projekt GN3, plným názvem Multi-Gigabit European Research and Education Network and Associated Services, je zaměřen na rozvoj evropské komunikační sítě (GÉANT) pro potřeby výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Projekt je čtyřletý na období od dubna 2009 do března 2013 a na rozdíl od předchozího projektu, jehož cílem bylo vybudování vysoce propustné hybridní infrastruktury (na které samozřejmě GN3 staví), se řešitelský tým soustředí na nasazování pokročilých komunikačních služeb pro uživatele NREN. Součástí projektu je také zajištění propojení s akademickými infrastrukturami ostatních kontinentů.

Tento projekt 7. rámcového programu řeší konsorcium 34 partnerů: DANTE (koordinátor), TERENA a 32 evropské sítě národního výzkumu (NREN).

CESNET je intenzivně zapojen do všech složek projektu – podílíme se jak na koordinačních aktivitách, tak na aktivitách zabývajících se výzkumem a vývojem služeb a aplikací v oblasti pokročilých informačních a komunikačních technologií i aktivitách zabývajících se implementací těchto výsledků do praxe.

V následujících odstavcích je uveden přehled aktivit projektu GN3, do kterých je sdružení CESNET zapojeno.

Oddělení optických sítí se v projektu podílí na těchto aktivitách:

 • NA4 - Spolupráce a podpora
 • SA1 - Budování a provoz sítě
 • JRA1 - Budoucí síť

Významné výsledky

Deliverable DJ1.1.1: Transport Network Technologies Study, doc

Deliverable DJ1.2.1: State-of-the-Art Photonic Switching Technologies, doc

technology_briefing_cef.pdf

GN3 Rok 4 - dokumenty

Photonic Services (JRA1 T2)

Photonic Services: Challenge for Users and for Networkers, odkaz Dante, pdf

Technology Briefings (NA4 T1)

 • Customer Empowered Fibre (CEF) Network Benefits, pdf
 • Fibre Sharing, pdf
 • Fibre To the End User, pdf
 • Lambda Service, pdf
 • Optical Time Transfert Between IPE and BEV, pdf
 • Photonic Services, pdf

Oddělení optických sítí se v projektu podílí na těchto aktivitách:

 • JRA1 T1
 • JRA1 T2 - Consolidated Connection Service
 • JRA1 T3 - Integrace E-infrastruktur do sítě GÉANT (vedoucí tasku : Garreth Malone – HEAnet)
 • NA3 T2

Porta Optica Study

Porta Optica Study (POS) byl patnáctiměsíční projekt podporovaný Evropskou komisí, končící v dubnu 2007. Byl zaměřen na přípravu rozvoje vysokorychlostních sítí pro výzkum a vzdělávání založených na temných vláknech v zemích východní Evropy, pobaltských státech a v zemích jižního Kavkazu. Konsorcium 12 partnerů zpracovalo v rámci projektu rozbor národních výzkumných a vzdělávacích sítí po stránce technické, ekonomické, právní i strategické a stanovilo doporučení k nasazení optických sítí v jednotlivých zemích včetně přeshraničních vláknových propojení a způsobu nasvícení. Projekt koordinovalo Poznaňské superpočítačové a síťové centrum.

Více informací o projektu naleznete na stránkách CESNETu.

Významné výsledky

 • Nečíslovaný seznamDeliverable D3.2v3: Economic analysis, dark fibre usage cost model and model of operations, pdf

SEEFIRE - South-East Europe Fibre Infrastructure for Research and Education

EU SEEFIRE projekt byl zaměřen rozvíjení spolupráce v jihovýchodní Evropě. Výstupní zpráva shrnuje možnosti a dostupnost síťové infrastruktury spolu s dalšími možnými strategiemi pro rozvoj výzkumých sítí. Cílem projektu bylo také zvýšení technologické kompetentnce jihovýchodních zemí a jejich postupné uvedení do evropské e-infrastrukturové komunity, což umožní jejich zapojení do přicházejících FP6 projektů. Technická část projektu zahrnuje přípravu meziměstských a mezinárodních optických spojů a výběr nenákladné moderní technologie na jejich osvícení.

Významné výsledky

 • Deliverable 2.1: Dark Fibre Lighting Technologies, pdf
 • Deliverable D3.2: Economic Model for the Acquisition and Operation of Dark Fibre Networks in SE Europe pdf
Last modified: 22.05.2019 12:02