cs:projects:gn3

technology_briefing_cef.pdf

GN3 - Multi-Gigabit European Research and Education Network and Associated Services

Začátekduben 2009
Stavkonec

Projekt GN3, plným názvem Multi-Gigabit European Research and Education Network and Associated Services, je zaměřen na rozvoj evropské komunikační sítě (GÉANT) pro potřeby výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Projekt je čtyřletý na období od dubna 2009 do března 2013 a na rozdíl od předchozího projektu, jehož cílem bylo vybudování vysoce propustné hybridní infrastruktury (na které samozřejmě GN3 staví), se řešitelský tým soustředí na nasazování pokročilých komunikačních služeb pro uživatele NREN. Součástí projektu je také zajištění propojení s akademickými infrastrukturami ostatních kontinentů.

Tento projekt 7. rámcového programu řeší konsorcium 34 partnerů: DANTE (koordinátor), TERENA a 32 evropské sítě národního výzkumu (NREN).

CESNET je intenzivně zapojen do všech složek projektu – podílíme se jak na koordinačních aktivitách, tak na aktivitách zabývajících se výzkumem a vývojem služeb a aplikací v oblasti pokročilých informačních a komunikačních technologií i aktivitách zabývajících se implementací těchto výsledků do praxe.

V následujících odstavcích je uveden přehled aktivit projektu GN3, do kterých je sdružení CESNET zapojeno.

Oddělení optických sítí se v projektu podílí na těchto aktivitách:

  • NA4 - Spolupráce a podpora
  • SA1 - Budování a provoz sítě
  • JRA1 - Budoucí síť

GN3 NA4 - Spolupráce a podpora

NA4 je novou aktivitou v GN3. NA4 formalizuje a posiluje projekt při interakci s partnery, s obdobnými organizacemi a s normalizačními orgány a průmyslem. Explicitním řízením těchto vztahů bude mít projekt větší dopad a vliv mimo přímou sféru jeho partnerů.

Základní řídící strukturou projektu je tzv. NREN Policy Committee skládající se ze zástupců všech 34 členů konsorcia. Operativní řízení projektu však zajišťuje osmičlenný Výkonný výbor složený z volených zástupců členů konsorcia. Silnou pozici CESNETu v evropské síťové komunitě dokládá skutečnost, že ředitel sdružení Ing. Jan Gruntorád, CSc. je jedním ze členů tohoto výboru.

Task T1 - Vnitřní spolupráce - subtask - Fotonické služby umožňující pokrok ve výzkumu

Fotonické služby jsou inovativním přístupem k síťovým aplikacím, který umožňuje začlenit do standardního IP provozu v optických sítích také nové speciální aplikace. Očekává se, že nové aplikace přitáhnou další lidi, kteří před tím nebyli v optických sítích zainteresování. Tento projekt má za cíl šířit informace o Fotonických službách a předvádět jejich možnosti jako budoucí trend v optických sítích. Projekt také bude dokazovat vedoucí pozici Evropy v optických sítích například demonstrací speciálních aplikací v reálném čase jako je přenos přesného času a frekvence. Šíření výsledků výzkumu a posilování spolupráce s celosvětovými partnery na poli fotonických služeb bude založeno na výsledcích dosažených v sítích národního výzkumu CESNET, Renater a výsledcích paralelně běžícího projektu „End-to-end photonic services between user premises“ v JRA1 T2 Y4.

Task T4 - Standardizační a průmyslová spolupráce

Cílem tasku je působit jako obousměrný kanál mezi GN3 projektem a normalizačními organizacemi.

Task T5 - Rozvoj NREN

Je významný rozdíl mezi jednotlivými zeměmi a regiony v Evropě v postavení a v rozvoji výzkumných a vzdělávacích sítích. Existují mezi nimy velké rozdíly, rozdělené do několika rozměrů (technické, finanční a politické). Zúžení této propasti je velmi důležité pro dosažení politických cílů Evropské unie, cílů rovných příležitostí pro výzkumné pracovníky na celém Evropském výzkumném prostoru. Cílem tohoto úkolu je přispět ke snížení této propasti na úrovni zařízení, výzkumných a vzdělávacích sítí a služeb, které existují mezi jednotlivými zeměmi a regiony.

GN3 SA1 - Budování a provoz sítě

Cílem této aktivity je návrh a budování sítě GÉANT. CESNET se aktivně podílel při výběru zakázek pro nové zařízení (L1 a L2). Konkrétně CESNET vznesl otázky s ohledem na rozmístění fotonických služeb pro nové aplikace, jako například metrologii (EU projekt NEAT-FT), na nových zařízeních Infinera. Na tomto základě a na žádost EXECu jsme připravili návrh European Open Dark Fibre (EODF) testbedu umožňujícího multidoménové fotonické služby. Začali jsme výzkumnou spolupráci s Infinerou. Okomentovali jsme dokument „Factory case Analysis and Framework (short term)” pro SA1-SC.

Task T1 - Plánování

Primárním cílem tohoto tasku je provést komplexní přehled všech možných architektur GÉANT páteřní sítě a:

stanovit strategie tak, aby byly splněny požadavky výzkumu GÉANT a zákazníků vzdělávacích sítí a globální sítí partnerů posoudit výsledky vyšetřování technologického vývoje poskytnout strukturu pro plánování budoucích veřejných zakázkek na síťové prvky Task T2 - Veřejné zakázky

Hlavním cílem tohoto tasku je dosáhnout optimálního řešení uvedeného v Tasku 1 prováděním zakázky v souladu s osvědčenými postupy EU a zadáváním veřejných zakázek.

Významné výsledky

Deliverable DS1.1.1,2: Final GÉANT Architecture, doc

GN3 JRA1 - Budoucí síť

V této aktivitě spolupracujeme na řešení dvou základních úkolů.

Task T1 - Technologie jádra sítě

Cílem tohoto úkolu je identifikovat nové přenosové technologie vhodné pro nasazení v síti GÉANT a také pro jednotlivé NREN. Tým vytvořil dokument, který tyto nové technologie srozumitelně popisuje a pokud je to možné, také porovnává. V průběhu roku se tým soustředil na praktické otázky – testování nových technologií jednak v laboratořích (NREN nebo i výrobců) a pak na testbedu s využitím sítě GÉANT a také CBF. V současné době pracujeme na sestavení základního testbedu mezi Českou republikou, Polskem, Velkou Británií a severskými zeměmi ve sdružení NORDUnet.

Bylo napsáno a zveřejněno další Deliverable popisující praktické zkušenosti s testováním nových zařízení. V CESNET laboratořích byly připraveny setupy pro experimenty s multidoménovými službami Ethernet OAM a Ethernet over MPLS.

Task T2 - Fotonické služby

Cílem tohoto úkolu je identifikace fotonických technologií pro uplatnění v sítích další generace. V průběhu prvního roku vznikl dokument věnující se perspektivním technologiím a stavebním subsystémům fotonických sítí. Práce pokračovaly testováním fotonického vláknového přepínače, měřením měrné spotřeby přenosových systémů a testováním systému časového multiplexu přímo v optické doméně. Během roku jsme se věnovali srovnání transportních sítí z hlediska spotřeby a vytvoření indikátoru schopného porovnat technologie různých výrobců. Na tomto a dalších tématech budeme pracovat i v příštím roce ve spolupráci s dalšími evropskými NREN.

Během experimentů s PMD emulací jsme narazili na kritické problémy s PMD emulátorem. Kontaktovali jsme prodejce a zapracovali na záložním plánu. Pro fotonické služby přenášející data pomocí modulace (nepřenášející přesnou frekvenci samu o sobě) jsme zvolili model, kde je maximální dosah omezen OSNR.

Subtask E2E fotonické služby mezi uživatelskými pracovišti

Tento úkol se zabývá spoluprácí a výměnou informací na téma „jak poskytovat end-to-end fotonické služby mezi uživatelskými pracovišti a vyhodnocením flexibility a adaptibility navrhovaných řešení“. Další úkol tvoří aplikace výzkumných výsledků GN3 JRA1 T2.

Fotonické služby reprezentují inovativní přístup k začlenění nových aplikací k standardnímu provozu (např. IP) v současných a budoucích sítích. Úkol si klade za cíl studovat fotonické služby jako jeden z budoucích trendů v pokročilém síťování, jako významné aplikace lze uvést přenos přesného času nebo velmi stabilní frekvence jako aplikace reálného času. Síťová služba reálného času může být považována za skutečně kritickou, protože taková aplikace nebude fungovat pokud nedokáže zareagovat před daným okamžikem. Tento požadavek reakce musí být dodržen nezávisle na zatížení systému. Jinými slovy lze říci, že pouhé zvýšení přenosové rychlosti (např. na 100Gb/s) nedokáže zaručit požadované parametry pro tyto nové aplikace.

Nový evropský FP7 projekt s názvem JRP-s11 „Porovnání a šíření přesného času/frekvence s využitím optických telekomunikačních sítí“ je vybrané výzkumné téma (SRT-s11) Evropské asociace Národních metrologických institucí (EURAMET) a fotonické služby jsou pro tyto účely nezbytné. Další aplikace jsou například robotické operace, seismologie, 4k nebo HD 3D videokonference nebo vzdálená řízení unikátních vědeckých přístrojů.

Fotonické služby jsou evropský výsledek výzkumu, který je schopen zaujmout skupiny vědců, kteří optické sítě doposud využívali v omezené míře.

Významné výsledky

Deliverable DJ1.1.1: Transport Network Technologies Study, doc

Deliverable DJ1.2.1: State-of-the-Art Photonic Switching Technologies, doc

GN3 Rok 4 - dokumenty

Photonic Services (JRA1 T2)

Photonic Services: Challenge for Users and for Networkers, odkaz Dante, pdf

Technology Briefings (NA4 T1)

  • Customer Empowered Fibre (CEF) Network Benefits, pdf
  • Fibre Sharing, pdf
  • Fibre To the End User, pdf
  • Lambda Service, pdf
  • Optical Time Transfert Between IPE and BEV, pdf
  • Photonic Services, pdf
Poslední úprava: 27.04.2016 14:20